Διοικητική Οργάνωση


Το οργανόγραμμα του ΕΤΕΑ έως 30/12/2016 ίσχυε σύμφωνα με την ΚΥΑ: Φ.80000/52664/14130 (ΦΕΚ Β’ 980/08-04-2016). Στη συνέχεια η Διάρθρωση των Οργανικών Μονάδων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) (Ν.Π.Δ.Δ.) ορίζεται από την Κ.Υ.Α. αρ. Φ. 80000/55949/14809/27-12-2016ΦΕΚ 4288/τ.Β’/30-12-2016.

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.