ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ


Με την σύσταση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) σχεδόν το σύνολο των υφιστάμενων Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης εντάχθηκαν σ’ αυτό.
Από τον Δεκέμβριο του 2013, το σύνολο των εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα και ικανός αριθμός δημοσίων οργανισμών – εργοδοτών που απασχολούν εργαζόμενους ασφαλισμένους στο ΕΤΕΑ, δηλώνουν αφενός την ασφάλισή τους μέσω του θεσμού της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης και αφετέρου καταβάλουν τις δηλωθείσες εισφορές μέσω Τραπέζης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Με την ηλεκτρονική υπηρεσία αυτή οι εργοδότες πρέπει να δηλώσουν το πρώην Επικουρικό Ταμείο (Ενταχθέντα στο ΕΤΕΑ Φορέα Προέλευσης) από το οποίο προήλθαν οι εργαζόμενοι που δήλωσαν για πρώτη φορά στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) του Δεκεμβρίου 2013 και για τους οποίους δηλώθηκε πακέτο ασφαλιστικών καλύψεων το οποίο περιείχε κάλυψη για Επικουρική Ασφάλιση.
Με την είσοδο του πιστοποιημένου εργοδότη στην ηλεκτρονική υπηρεσία το σύστημα εμφανίζει όλους τους ασφαλισμένους που δήλωσε ο εν λόγω εργοδότης στην ΑΠΔ του Δεκεμβρίου 2013. Για κάθε ασφαλισμένο ξεχωριστά, ή και για μεγαλύτερη ευκολία μαζικά, δηλώνει τον Φορέα Προέλευσης (προηγούμενο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης).

Πατήστε εδώ για είσοδο στην υπηρεσία Δήλωση Φορέα Προέλευσης.