Εξυπηρέτηση κοινού Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ & ΕΡΤ


Η εξυπηρέτηση του κοινού της Δ΄ Διεύθυνσης για θέματα ασφάλισης και χορήγησης παροχών του τ. Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ και του τ. Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού διενεργείται από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών επί του κτιρίου της οδού Φιλελλήνων 13-15 Τ.Κ. 10557 .
Τηλ. Κέντρο : 210 3275000
Ηλ. Ταχ/μείο: email εξυπηρέτησης