Νέα παράταση προθεσμίας ρύθμισης οφειλών του Ν. 4321/2015


Από το ΕΤΕΑ γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με το άρθρο 5, ν.4329/2015 (Α΄ 53):
1. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4324/2015 (Α΄ 44) για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 26η Ιουνίου 2015. Η παράταση ισχύει και για τους οφειλέτες της παρ. 8 του άρθρου 28 του ν.4321/2015.
2. Η ανωτέρω παράταση δεν ισχύει για οφειλές από μισθώματα ακινήτων ιδιοκτησίας ΦΚΑ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι με ΑΔΑ ΩΖΣΛΟΡΕΩ-Ρ91 και 72ΝΗΟΡΕΩ-7ΚΒ σχετικές εγκύκλιοι του ΕΤΕΑ.

Από τη Διοίκηση του ΕΤΕΑ