Πληρωμή τ. Συνταξιούχων ΤΕΑΠΕΤΕ από 1/1/2015


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Διοίκηση του ΕΤΕΑ γνωστοποιείται ότι από 01.01.2015 (συντάξεις Ιανουαρίου 2015) η πληρωμή των συντάξεων των τέως συνταξιούχων του ΤΕΑΠΕΤΕ (Εμπορική Τράπεζα) θα πραγματοποιείται από τις αντίστοιχες εφαρμογές του ΕΤΕΑ.
Συνεπεία τούτου, από την ανωτέρω ημερομηνία παύει να κρατείται από τις συντάξεις κάθε υποχρέωση των συνταξιούχων προς τρίτους, πλην όσων ρητά προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (υπέρ Δημοσίου, υπέρ κλάδων Υγείας, υπέρ Συλλόγων).
Παρακαλούνται οι συνταξιούχοι να μεριμνήσουν για την τακτοποίηση μετά την 01.01.2015 των υποχρεώσεών τους προς τρίτους.

Από τη Διοίκηση του ΕΤΕΑ