Ανάρτηση Οριστικών πινάκων κατάταξης προσωπικού κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας για την επιλογή προσωπικού που τίθεται σε διαθεσιμότητα (άρθρο 9 ν.4172/2013) 11/06/2014


Ανάρτηση Οριστικών πινάκων κατάταξης προσωπικού κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας για την επιλογή προσωπικού που τίθεται σε διαθεσιμότητα (άρθρο 9 ν.4172/2013) 11/06/2014, κατηγορίας ΥΕ Επιμελητών, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΔΕ Πληροφορικής και ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

Κατηγορίες:
ΥΕ Επιμελητών
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
ΔΕ Πληροφορικής
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ