ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


Το ΕΤΕΑ συστάθηκε με τις διατάξεις του κεφ. ΙΑ (άρθρα 35 – 48) του ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄) και λειτουργεί από την 01.07.2012 με έδρα επί της οδού Πειραιώς 9-11 στην Αθήνα.
Σκοπός του ΕΤΕΑ είναι η παροχή επικουρικής σύνταξης στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στις τράπεζες και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δια της εντάξεως σ’ αυτό, χωρίς αυτοτέλεια, όλων των υφιστάμενων φορέων επικουρικής ασφάλισης.etea-image