Ημερήσια Αρχεία: October 17, 2016


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου ανάθεσης της «ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.» • Η Προκήρυξη