Ημερήσια Αρχεία: February 15, 2016


ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΕΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την επιλογή αναδόχου για το Έργο: ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΕΑ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15, ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 5, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α. • Η Διακήρυξη