Μηνιαία Αρχεία: June 2015


Επανασύσταση καταργηθέντων θέσεων

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 1135/Β’/12-6-2015 δημοσιεύθηκε η υπ’αριθμ.Φ80000/21575/5902/27-5-2015 απόφαση του Υπουργού Εργασίας “Επανασύσταση είκοσι εννέα (29) καταργηθέντων οργανικών και προσωρινών − προσωποπαγών θέσεων μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ETEΑ)»


Νέα παράταση προθεσμίας ρύθμισης οφειλών του Ν. 4321/2015

Από το ΕΤΕΑ γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με το άρθρο 5, ν.4329/2015 (Α΄ 53): 1. Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4324/2015 (Α΄ 44) για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 26η Ιουνίου 2015. Η παράταση ισχύει και για τους οφειλέτες της παρ. […]