Ημερήσια Αρχεία: April 25, 2014


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προθεσμιακή κατάθεση

Παρακαλούμε όπως μέχρι την ∆ευτέρα 28/04/2014 και ώρα 11:00 π.μ. εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας, για προθεσμιακή κατάθεση ποσού 154.030.168,42 €, διάρκειας από 28/04/2014 (ημερομηνία έναρξης της προθεσμιακής) μέχρι 26/05/2014 (ημερομηνία λήξης της προθεσμιακής κατάθεσης και πίστωσης κεφαλαίου και τόκων στον τραπεζικό μας λογαριασμό που θα σας υποδείξουμε), αποστέλλοντας προς την ∆ιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΤΕΑ […]