Ημερήσια Αρχεία: March 14, 2014


Τελικοί πίνακες κατάταξης προσωπικού κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας για την επιλογή προσωπικού που τίθεται σε διαθεσιμότητα (άρθρο 90 ν.4172/2013) 1η Επικαιροποίηση 14/03/2014

Τελικοί πίνακες κατάταξης προσωπικού κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας για την επιλογή προσωπικού που τίθεται σε διαθεσιμότητα (άρθρο 90 ν.4172/2013) 1η Επικαιροποίηση 14/03/2014 • Κατηγορία ΔΕ – Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων • Κατηγορία ΔΕ – Κλάδος Διοικητικού – Λογιστικού


Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για τον Ετήσιο Καθημερινό Καθαρισμό των Κτιρίων του Ε.Τ.Ε.Α.

Πρόχειρος Διαγωνισμός μέχρι 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ ανάθεσης του έργου Γενικού Καθαρισμού των κτιρίων του Ε.Τ.Ε.Α. • Νέα Διευκρίνιση σε σημείο της Α.Δ. 5/2014 Προκήρυξης • Διευκρίνιση σε σημείο της Προκήρυξης • Προκήρυξη • Παράρτημα Ι – Δελτία Ευταξίας • Παράρτημα ΙΙ – Σχέδιο Συμφωνητικού