Ημερήσια Αρχεία: February 28, 2014


Διάφορες εργασίες συντήρησης και επισκευής κτιρίου επί της οδού Ευαγγελιστρίας 5, Καλλιθέα

Διάφορες εργασίες συντήρησης και επισκευής κτιρίου επί της οδού Ευαγγελιστρίας 5, Καλλιθέα καθώς και των λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων αυτού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 € (εξήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ) πλέον του Φ.Π.Α. • Προκήρυξη Διαγωνισμού • ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ