Υποβολή Αρχείων Εργοδοτών τ. ΤΕΑΥΕΚ


Υποβολή Αρχείων Εργοδοτών τέως ΤΕΑΥΕΚ (τέως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων)

Οι εργοδότες του τ. ΤΕΑΥΕΚ, με μικρό πλήθος εργαζομένων, μπορούν να αποστέλλουν τα ηλεκτρονικά αρχεία με τις πληροφορίες για την ασφάλιση των εργαζομένων τους, χρησιμοποιώντας εναλλακτικά «προτυποποποιημένο αρχείο εισαγωγής στοιχείων» σε μορφή excel. Τονίζεται ότι παραμένει ως προτεραιότητα η αποστολή αρχείου σε μορφή ascii, σύμφωνα με τις οδηγίες της σχετικήςεγκυκλίου (ΑΔΑ: ΒΙΚ50ΡΕΩ-ΡΚΚ), του ΕΤΕΑ.

Εφαρμογή Εισαγωγής Στοιχείων Εργοδοτών ΤΕΑΥΕΚ< επιστροφή