Οδηγός Εργοδότη / Ιδιωτικός Τομέας / ΤΕΑΥΝΤΠ


Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων (τ.ΤΕΑΥΝΤΠ)

Οι εργοδότες που απασχολούν ή πρόκειται να απασχολήσουν πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ταμείου υποχρεούνται να απογράφονται στο μητρώο εργοδοτών του με την έναρξη της απασχόλησης των προσώπων αυτών και να γνωστοποιούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου τις μεταβολές των στοιχείων τους που έχουν καταχωρηθεί σ’ αυτό (προσκομίζοντας πίνακες επιθεώρησης εργασίας, κάρτες πρόσληψης, καταγγελίες σύμβασης εργασίας κλπ). Υποχρέωση γνωστοποίησης υπάρχει και για την αλλαγή της επωνυμίας της επιχείρησης, της νομικής μορφή της, των κατά νόμο υπευθύνων αυτής, των στοιχείων τους και του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους.