Οδηγός Εργοδότη / Ιδιωτικός Τομέας / ΤΕΑΧ


Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (ΤΕΑΧ)

Οι εργοδότες που απασχολούν ή πρόκειται να απασχολήσουν πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ταμείου υποχρεούνται να απογράφονται στο μητρώο εργοδοτών του με την έναρξη της απασχόλησης των προσώπων αυτών και να γνωστοποιούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ταμείου τις μεταβολές των στοιχείων τους που έχουν καταχωρηθεί σ’ αυτό (αναγγελία πρόσληψης, αναγγελία καταγγελίας σύμβασης εργασίας  κλπ). Υποχρέωση γνωστοποίησης υπάρχει για την αλλαγή της επωνυμίας της επιχείρησης, της νομικής μορφή της, των κατά νόμο υπευθύνων αυτής.