Οδηγός Ασφαλισμένου / Ιδιωτικός Τομέας / ΤΕΑΧ


Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (ΤΕΑΧ)

Στην ασφάλιση του ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ υπάγονται υποχρεωτικά:

  • Οι πτυχιούχοι χημικού τμήματος ή του τμήματος βιοχημείας Ελληνικών Πανεπιστημίων.
  • Οι χημικοί μηχανικοί Ελληνικού Πολυτεχνείου.
  • Οι διπλωματούχοι χημικοί ή βιοχημικοί ή χημικοί μηχανικοί  σχολών του εξωτερικού, τα πτυχία των οποίων είναι τουλάχιστον ισότιμα προς τα πτυχία Ανώτατης Σχολής Χημικών, Χημικών Μηχανικών ή Βιοχημικών  του εσωτερικού, αναγνωριζόμενης της ισοτιμίας  από την πολιτεία, σύμφωνα με τις εκάστοτε  ισχύουσες διατάξεις.
  • Ειδικά για τους χημικούς μηχανικούς  ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3518/2006 αρ.13.

Η ασφάλιση στο ταμείο είναι υποχρεωτική για όλα τα ασφαλιστέα πρόσωπα, εφόσον ασκούν στην ημεδαπή το επάγγελμα του Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Βιοχημικού ή επάγγελμα που έχει σχέση με τις γνώσεις και την επιστήμη της χημείας σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού του Ταμείου. Συγκεκριμένα: 1) μισθωτοί ιδιωτικού, δημοσίου τομέα & Ν.Π.Ι.Δ., 2) ελεύθεροι επαγγελματίες, 3) κάτοχοι ατομικών επιχειρήσεων, 4) μέτοχοι εταιρικών επιχειρήσεων, πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι. Το Ταμείο καλύπτει ασφαλιστικά όλη την Ελλάδα.