ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΕΑ


Το ΕΤΕΑ, στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στους συναλλασσόμενους, παρέχει, μέσω του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Στόχος είναι η κατά το δυνατόν απλούστερη, ταχύτερη και ασφαλής εξυπηρέτηση εργοδοτών και εργαζομένων σε σχέση με την επικουρική ασφάλιση των δεύτερων στο ΕΤΕΑ.
Ειδικότερα, με την υπηρεσία Δήλωση Φορέα Προέλευσης επιτυγχάνεται η ομαλή συνέχιση της ασφαλιστικής ιστορίας κάθε εργαζόμενου, μετά την ένταξη στο ΕΤΕΑ του προηγούμενου φορέα επικουρικής ασφάλισής του. Γεγονός που μακροπρόθεσμα θα καταστεί το πιο κρίσιμο μέγεθος για την ταχύτερη έκδοση της συνταξιοδοτικής του απόφασης, απαλλάσσοντας ταυτόχρονα του εργοδότες από σχετικές αναζητήσεις σε αρχεία του παρελθόντος.