Διοικητικό Συμβούλιο


Η θητεία των διοριζομένων με την Υ.Α. Φ21250/45812/11984/10-11-2016 (ΦΕΚ 623/ΥΟΔΔ/16-11-2016) έληξε με το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών ΕΤΕΑΕΠ).
Υ.Α. αρ. Δ9/58093/15421/28-12-2016 (ΦΕΚ 729/τ.ΥΟΔΔ/30-12-2016)

Παρακαλούμε μεταβείτε στην ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.eteaep.gov.gr για την ενημέρωσή σας.