Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος – επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών


ΣΧΕΤ:
α) Το υπ’ αρ. Φ20144/461/3/7-5-2014 έγγραφο της ΓΓΚΑ
β) 34492/14132/011/1652/2014 έγγραφο της Διοίκησης

                Σχετικά με αιτήματα ασφαλισμένων , μεταξύ των οποίων και  του τ.ΤΕΑΠΕΡΤΤ, που υποβάλλονται στο ΕΤΕΑ για
α) χορήγηση βεβαιώσεως περί μη θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος από το ΕΤΕΑ,
β) επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών, 
επισημαίνουμε ότι, κρίσιμος χρόνος για τη διαπίστωση απόκτησης δικαιώματος επικουρικής σύνταξης από το ΕΤΕΑ, είναι ο χρόνος εξόδου από την υπηρεσία και επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και όχι ο χρόνος διακοπής της ασφάλισης στο ΕΤΕΑ. 
Ως εκ τούτου, τα ανωτέρω αιτήματα πρέπει να υποβάλλονται  στο ΕΤΕΑ όταν επέρχεται ο ασφαλιστικός κίνδυνος και συνταξιοδοτείται ο ασφαλισμένος από τον  φορέα κύριας ασφάλισης, με συνημμένη οπωσδήποτε την απόφαση συνταξιοδότησής του.