Ανακοίνωση 11/2014 για το προσωπικό που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα


Σας ενημερώνουμε ότι στις 13 Μαΐου 2014 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1205/B’) η υπ’ αριθμ. 11/2014 Ανακοίνωση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την υλοποίηση της διαδικασίας μετακίνησης των υπαλλήλων, οι οποίοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή των ΚΥΑ, όπως αυτές αναφέρονται στην ως άνω Ανακοίνωση, οι οποίες εκδόθηκαν κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει.

Επιπλέον εκδόθηκε η υπ’αριθμ.πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.2.Δ / 222 /οικ. 12119/14-5-2014 εγκύκλιος του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Οδηγίες για την κινητικότητα των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα δυνάμει του αρ. 90 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει» με ΑΔΑ ΒΙΦΣΧ-Ε09.

Ως εκ τούτου “…..1. Καλούνται οι υπάλληλοι, που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα κατ’εφαρμογή των ως άνω κοινών υπουργικών αποφάσεων οι οποίες εκδόθηκαν κατ’εφαρμογή του άρθρου 90 του Ν.4172/2013 (Α’ 167), όπως ισχύει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να υποβάλουν, στις Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των φορέων προέλευσης, στους οποίους κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση, Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τη μετάταξη τους με σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμούν να μεταταχθούν, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα……..”.

Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11/2014
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 11/2014