Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές προϋπολογισμού 609.756,10 € πλέον Φ.Π.Α. ήτοι 750.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο “Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για λογαριασμό του Ε.Τ.Ε.Α. για τρία (3) έτη”.


Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ