Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης


Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου για όλες τις Διευθύνσεις που υπάγονται στο Ε.Τ.Ε.Α.

01 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
02 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
03 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
Διευκρινήσεις σχετικές με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις μονάδες μέτρησης ειδών που περιλαμβάνονται στον πίνακα: 03 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ