ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΕΑ


ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την επιλογή αναδόχου για το Έργο: ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ, ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΕΑ ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13-15, ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 5, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.

Η Διακήρυξη