Παράταση προθεσμίας ρύθμισης οφειλών του Ν. 4321/2015


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το ΕΤΕΑ γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με την παρ. 1, άρθρο 19, ν.4324/2015 (Α΄ 44):
α) Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32) για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών προς ΦΚΑ, παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 02.6.2015.
β) Στη ρύθμιση δύναται να υπαχθούν πλέον οφειλές οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 01.4.2015.
γ) Προϋπόθεση για την υπαγωγή είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από 01.4.2015 και εφεξής. Συνεπώς, τρέχουσες εισφορές θεωρούνται αυτές των μισθολογικών περιόδων 3ος/2015 και 4ος/2015.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με ΑΔΑ: ΩΖΣΛΟΡΕΩ-Ρ91 σχετική εγκύκλιος του ΕΤΕΑ.

Από τη Διοίκηση του ΕΤΕΑ