Μηνιαία Αρχεία: February 2014


Διάφορες εργασίες συντήρησης και επισκευής κτιρίου επί της οδού Ευαγγελιστρίας 5, Καλλιθέα

Διάφορες εργασίες συντήρησης και επισκευής κτιρίου επί της οδού Ευαγγελιστρίας 5, Καλλιθέα καθώς και των λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων αυτού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 € (εξήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ) πλέον του Φ.Π.Α. • Προκήρυξη Διαγωνισμού • ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ Ν.4152/13

1.Αίτηση Ν.ΑΡΧΗΣ Στη ρύθμιση Ν.ΑΡΧΗΣ, μπορούν να υπαχθούν όλοι οι ασφαλισμένοι (πλήν των προαιρετικά ασφαλισμένων) οι οποίοι έχουν καταβάλλει τις τρέχουσες εισφορές από 01/01/2013 και εφεξής. Αφορά οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές έως 31/12/2012 και την τμηματική καταβολή τους έως 48 δόσεις, με έκπτωση επί των προσθέτων τελών, ανάλογα με το χρόνο εξόφλησής τους. • 40% εάν […]